Algemene verkoopsvoorwaarden - Alternativ

ALTERNATIV (A.W.S.) n.v.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – ALTERNATIV WORKSPACE SOLUTIONS NV

1. Algemeen – Definities

1.1 Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van ALTERNATIV WORKSPACE SOLUTIONS NV, met zetel te 1050 ‎Elsene, Zomerstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen ‎onder het nummer 0423.408.859, RPR Brussel (hierna “AWS”).‎

1.2 In deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • Audiovisuele technologische oplossingen” verwijst naar al dan niet op maat gemaakte oplossingen voor de Koper zoals videoconferentiesystemen, interactieve schermen, geluidssystemen, platformen voor het reserveren van ruimtes met de bijhorende software.
  • Diensten” verwijst naar werken uitgevoerd door AWS waaronder kantoorinrichting, renovatieprojecten, werkplaatsadvies of de installatie van Audiovisuele technologische oplossingen, zoals beschreven op de website van AWS (www.alternativ.be/nl/Diensten/).
  • Koper” verwijst naar de onderneming die de Overeenkomst aangaat met AWS.
  • Overeenkomst” verwijst naar het schriftelijk akkoord tussen AWS en de Koper voor de aankoop van Producten en/of de uitvoering van Diensten waarvan deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal deel uitmaken.
  • Producten” verwijst naar kantoormeubilair, verlichting, scheidingswanden, hardware en software die deel uitmaken van Audiovisuele technologische oplossingen, tafels en stoelen, cafetaria uitrustingen, zoals beschreven op de website van AWS (www.alternativ.be/nl/Producten/).

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle offertes, bestellingen alsook de contractuele verhouding tussen AWS en de Koper.  

2.2 Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden is enkel geldig na uitdrukkelijke opname ervan in de Overeenkomst tussen partijen.

2.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met ‎uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Na contactopname met AWS (via de website, per e-mail of telefonisch) voor de inrichting van kantoorruimten, of de aankoop van Producten door de Koper, zal AWS een niet-bindende prijsofferte opstellen en overmaken ter goedkeuring van de Koper.

3.2 Het verzenden van catalogi en van prijslijsten beoogt enkel het cliënteel te informeren en houdt, ‎behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, geen enkele verbintenis in vanwege AWS.‎

3.3 De in de catalogus, op de website of in de prijslijsten vernoemde gegevens zijn niet bindend en kunnen ‎zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De stalen worden verstrekt als voorbeeld. Het materiaal wordt ‎geleverd onder voorbehoud van de gebruikelijke afwijkende maten.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de prijsofferte van AWS door de Koper en/of door aanvaarding van de bestelling door AWS, zoals voorafgaandelijk besproken met AWS en waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.5 De waarde van de bestelling kan met instemming van beide partijen worden aangepast op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheden, indien deze hoeveelheden afwijken van de voorziene hoeveelheden op het plan en in de orderbevestiging vermeld.

3.6 De prijsoffertes en bestekken van AWS zijn steeds exclusief eventuele kosten die bij derden gemaakt moeten worden om de Producten op de door de Koper gekozen locatie te kunnen leveren (bv. kosten voor de aanvraag van een parkeerverbod, voor de huur van een meubellift, enz.). Indien AWS dergelijke kosten aangaat voor rekening van de Koper, worden deze aan kostprijs doorgerekend aan de Koper, die de nodige bewijsstukken ontvangt.

4. Leveringsdatum of leveringstermijn

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden leveringsdata en -termijnen steeds vrijblijvend opgegeven (inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis).

4.2 In geval een bindende leveringstermijn is overeengekomen, zullen uitzonderlijke omstandigheden of overmacht AWS van rechtswege machtigen om hetzij de leveringen op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden. In geen enkel van beide gevallen zal de Koper van AWS  schadevergoeding kunnen vorderen.

Onder “uitzonderlijke omstandigheden” of “overmacht” dient te worden begrepen iedere situatie of omstandigheid waarbij AWS zich redelijkerwijs in de onmogelijkheid bevindt haar contractuele verplichtingen na te komen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar wil liggen of waarvoor ze geen verantwoordelijkheid draagt.

4.3 AWS is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertragingen in de levering die het gevolg zijn van (wijzigingen in) de procedure om een parkeerverbod aan te vragen bij de lokale overheden.

4.4 Wanneer de Koper na het plaatsen van een bestelling vraagt om de afgesproken leverdatum te wijzigen, behoudt AWS zich het recht voor om de eventueel daaruit voortvloeiende bijkomende kosten aan de Koper aan te rekenen.

5. Leveringsplaats en risico-overdracht

5.1 Het risico gaat over op de Koper van zodra de Producten bij de Koper geleverd zijn.

5.2 Wanneer de Koper de totaliteit van de Producten uitsluitend bestemt voor zijn eigen gebruik, worden de Producten geleverd en, desgevallend, geïnstalleerd op het tussen de partijen onderling overeengekomen adres.

5.3 Bij gebreke aan een tussen partijen overeengekomen leveringsadres voldoet AWS aan zijn leverings- en installatieplicht door de aflevering van de Producten op de zetel van de Koper.

5.4 Wanneer de Koper de Producten geheel of gedeeltelijk aankoopt met het oog op hun wederverkoop wordt hij beschouwd als Koper/wederverkoper. Behoudens andersluidende overeenkomst worden Producten die worden verkocht aan een Koper/wederverkoper geleverd in de opslagplaatsen van de Koper. Indien de Koper ten tijde van de bestelling in gebreke is gebleven het adres van zijn opslagplaatsen op te geven voldoet AWS aan zijn leveringsplicht door de aflevering van de Producten op de zetel van de Koper.

5.5 De keuze van het vervoermiddel komt uitsluitend AWS toe.

5.6 De Koper/wederverkoper is verantwoordelijk voor de assemblage en de installatie van de Producten bij zijn klant. Hij verzorgt de assemblage en installatie overeenkomstig de door AWS opgelegde professionele normen en instructies. De Koper/wederverkoper wordt verondersteld op de hoogte te zijn gesteld van deze normen en instructies.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde Producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van AWS tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en toebehoren.

6.2 Indien de Koper zijn verplichtingen jegens AWS niet naleeft, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de Koper zulks in een nabije toekomst niet zal doen, behoudt AWS het recht om de Producten terug te nemen of te doen terugnemen, op kosten van de Koper ongeacht in wiens handen ze zich bevinden.

6.3 Indien de Koper in weerwil van het eigendomsvoorbehoud van AWS niet-betaalde Producten doorverkoopt, strekt het eigendomsrecht van AWS zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde Producten, waaronder de schuldvorderingen uit de overdracht ervan en deze tot vergoeding wegens tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van het bezwaarde Product.

6.4 De Koper zorgt ervoor dat de Producten gemakkelijk identificeerbaar blijven tot aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde prijs. Hij draagt alle risico’s voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de Producten.

6.5 De Koper verbindt er zich toe om in het geval derden rechten op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van AWS rust willen vestigen, terstond AWS hiervan op de hoogte te brengen, en de derden in te lichten omtrent het bestaan van een eigendomsvoorbehoud ten voordele van AWS.

6.6 De Koper verplicht zich jegens AWS om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die AWS zou treffen teneinde haar eigendomsrechten met betrekking tot de Producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust te beschermen.

7. Softwarelicenties van derde partijen

7.1 AWS verkoopt de Audiovisuele technologische ‎oplossingen van derde-verkopers, alsook de hardware en software voor deze oplossingen in eigen naam en voor eigen rekening.

7.2 Echter, met het oog op het gebruik van de Audiovisuele technologische ‎oplossingen van derde-verkopers, geleverd en/of geïnstalleerd door AWS, verkrijgt de Koper één of meerdere gebruikerslicentie(s) rechtstreeks van de derde-verkoper(s). De regelingen betreffende o.a. de toekenning, het gebruik en het einde van deze licenties worden exclusief beheerd door de contractuele voorwaarden van de desbetreffende derde-verkoper, waarvoor AWS niet aansprakelijk is.

7.3 De Koper neemt hierbij kennis dat de noodzakelijke persoonsgegevens door AWS zullen worden overgemaakt aan die derde-verkoper met het oog het de activering van de gebruikerslicentie(s) ten voordele van de Koper.‎

8. Garantie

8.1 AWS garandeert de geleverde Producten tegen fabricagefouten en gebreken in de materialen.

8.2 Geen enkele garantie wordt verleend voor schade aan de Producten die het gevolg is van een abnormaal gebruik of van een installatie, manipulatie (zoals bijvoorbeeld een verplaatsing), ombouwing of behandeling van de Producten die abnormaal is of die niet beantwoordt aan de professionele normen en aan de instructies van AWS, door de Koper of een derde. De Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze normen en instructies en wordt geacht ze aan zijn eigen klanten te hebben overgemaakt.

8.3 Indien de installatie van de Producten op kosten van AWS wordt verricht, geldt de garantie voor installatiegebreken slechts voor zover deze gebreken kunnen worden toegeschreven aan de door AWS aangestelde installateur. Iedere behandeling van de Producten door een andere persoon dan de door AWS erkende installateur, en elk gebruik van andere onderdelen dan deze die door AWS worden geleverd, bevrijdt AWS van elke aansprakelijkheid.

9. Aanvaarding en garantie

9.1 De aanvaarding van de Producten en van hun installatie wordt geacht voltrokken te zijn indien niet binnen de 48 uur na de levering of na de definitieve voltooiing van de installatie werd geprotesteerd.

9.2 Iedere klacht wegens zichtbare gebreken, niet-conformiteit of installatiefout moet ter kennis van AWS worden gebracht per aangetekend schrijven, ter post afgeleverd binnen een termijn van 48 uur na levering van de Producten of de definitieve voltooiing van hun installatie. Geen enkele klacht zal nadien aanvaard worden wegens niet-conformiteit, zichtbaar gebrek of installatiegebrek.

9.3 De Koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van de Producten indien het verborgen gebrek van het desbetreffend Product bestond op het ogenblik van de levering en/of de installatie en voor zover het verborgen gebrek het Product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe zij bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 

9.4 Elk verborgen gebrek van een Product moet aan AWS per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

9.5 Bij een bewezen verborgen gebrek van een Product, zal de Koper de keuze hebben tussen (i) de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, (ii) de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald of (iii) de vervanging van het Product behept met een verborgen gebrek.  

9.6 In de hypothese dat het verborgen gebrek van een Product te wijten is aan AWS, is de eventuele verschuldigde vergoeding voor de geleden schade die die bepaald is door de wet (artikel 1646-1647 Oud Burgerlijk Wetboek).

10. Aansprakelijkheid

10.1 AWS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden door de Producten of Diensten, behoudens in geval ‎van haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden of, tenzij in geval van overmacht, in geval het niet-‎uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. ‎

11. Prijzen en betalingsvoorwaarden

11.1. Behoudens andersluidend beding zijn de levering en de installatie van de Producten in de prijs inbegrepen.

11.2 De bestekken en prijsoffertes van AWS zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, bezoldigingen, commissies, salarissen, enz.… geldend op de dag dat de offerte wordt opgesteld. AWS behoudt zich bijgevolg het recht voor om haar prijzen aan te passen in functie van de wijziging van deze parameters.

11.3 Indien een prijsaanpassing zich opdringt ingevolge een aanpassing van deze parameters, zal AWS de Koper ‎hiervan op de hoogte brengen. Indien na een termijn van veertien (14) dagen de Koper de Overeenkomst ‎niet opzegt in conformiteit met de opzeggingsbepalingen van de Overeenkomst, wordt de Koper geacht ‎akkoord te zijn gegaan met de wijziging van de parameters.

11.4 De facturen van AWS dienen te worden betaald hetzij contant hetzij binnen de dertig dagen na factuurdatum.

11.5 Bij de bestelling dient een voorschot van 30 à 40% van de prijs te worden betaald. AWS behoudt zich het recht om te factureren volgens de vooruitgang van de werf bij elke werf langer dan 1 maand.

11.6 Indien op grond van de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst aan de Koper betalingstermijnen zijn toegestaan, zal de niet betaling van één deze termijnen van rechtswege het verval van de toegestane termijnen alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van de nog verschuldigde sommen met zich meebrengen.

11.7 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van AWS, of op de door haar aangeduide rekening waarbij alle rechten, taksen en bankkosten of allerhande wisselkosten ten laste van de Koper zijn.

11.8 Indien de betaling geschiedt bij wijze van een storting op een bankrekening, is de datum van betaling de datum waarop de verschuldigde sommen ter beschikking van AWS staan.

11.9 Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 74,37 EUR, ter dekking van de administratieve kosten ontstaan ten gevolge van de laattijdige betaling.

11.10 Bovendien zal de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot het betalen van een nalatigheidsinterest overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. AWS behoudt zich bovendien het recht voor om de Overeenkomst alsmede iedere uitstaande bestelling op te schorten of te verbreken.

12. Zekerheden

AWS behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke betaling, van de Koper voldoende zakelijke of persoonlijke zekerheden te eisen om een goede uitvoering van de Overeenkomst te waarborgen. De weigering om hieraan te voldoen geeft AWS het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de verkoop van de Producten en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verbreken.

13. Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst

13.1 AWS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

  • ingeval van faillissement, in vereffeningstelling, overname van haar activiteit of verplaatsing van haar zetel, staking van betaling of wankelen van het krediet, enz.… van de Koper;
  • ingeval van beslag, verzegeling, enz.… van de Producten van de Koper;

13.2 Ingeval van – gehele of gedeeltelijke – ontbinding van de Overeenkomst omwille van een fout van de Koper, zal deze aan AWS een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 20 % van het globaal bedrag van de Overeenkomst, ten titel van forfaitaire vergoeding voor de gedane kosten en de gederfde winst, zonder afbreuk te doen aan het recht van AWS om het bestaan van een grotere schade aan te tonen.

14. Gebruik van persoonsgegevens

AWS gebruikt de persoonsgegevens van de Koper uitsluitend in overeenstemming met de Privacyverklaring waarvan aan de Koper kennis wordt gegeven tijdens de schriftelijke bevestiging van de bestelling.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1 Alle geschillen en procedures die zouden rijzen naar aanleiding van de toepassing van de Overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

15.2 De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

16. Nietigheid

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens deze algemene verkoopsvoorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.