ALTERNATIV (A.W.S.) n.v.

1. Totstandkoming, inhoud en interpretatie van de overeenkomst

1.1. Alle bestellingen houden de aanvaarding zonder voorbehoud in van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, welke geacht worden door de koper gekend te zijn.

1.2. Het verzenden van catalogi en van prijsoffertes beoogt enkel het cliënteel te informeren en houdt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, geen enkele verbintenis in vanwege ALTERNATIV N.V.

1.3. De overeenkomst komt enkel tot stand door de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de bestelling van de koper door ALTERNATIV N.V.

1.4. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden strekken de partijen tot wet. Geen enkele wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft verbindende kracht dan na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van ALTERNATIV N.V.
De algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, of van welke andere partij of derde ook, maken derhalve slechts deel uit van de overeenkomst voor zover ALTERNATIV N.V. ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

1.5. De in de catalogus, op de website of in de prijslijsten vernoemde gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De stalen worden verstrekt als voorbeeld. Het materiaal wordt geleverd onder voorbehoud van de gebruikelijke afwijkende maten.

1.6. De waarde van de bestelling kan worden aangepast op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheden, indien deze hoeveelheden afwijken van de voorziene hoeveelheden op het plan en in de orderbevestiging vermeld.

2. Levering

2.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden leveringsdata en termijnen steeds vrijblijvend opgegeven. Het niet respecteren van de opgegeven leveringstermijn geeft de koper geen recht om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.

2.2. In geval een bindende leveringstermijn is overeengekomen, zullen uitzonderlijke omstandigheden of overmacht ALTERNATIV N.V. van rechtswege machtigen om hetzij de leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In geen enkel van beide gevallen zal de koper van ALTERNATIV N.V. schadevergoeding kunnen vorderen.
Onder “uitzonderlijke omstandigheden” of “overmacht” dient te worden begrepen iedere situatie of omstandigheid waarbij ALTERNATIV N.V. zich in de onmogelijkheid bevindt haar contractuele verplichtingen na te komen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten wil haar liggen of waarvoor ze geen verantwoordelijkheid draagt.

2.3. De bepalingen van artikel 2.2., eerste alinea, zijn eveneens van toepassing in geval de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn t.o.v. de gewoonlijk door de koper bestelde hoeveelheden.

3. Levering en risico-overdracht

3.1. Wanneer de koper de totaliteit van de goederen uitsluitend bestemt voor zijn eigen gebruik, worden de goederen geleverd en, desgevallend, geïnstalleerd op het tussen de partijen onderling overeengekomen adres. Bij gebreke aan een tussen partijen overeengekomen leveringsadres voldoet de verkoper aan zijn leverings- en installatieplicht door de aflevering van de goederen aan de maatschappelijke zetel/woonplaats van de koper.

3.2. Wanneer de koper de goederen geheel of gedeeltelijk aankoopt met het oog op hun wederverkoop wordt hij beschouwd als koper/wederverkoper. Behoudens andersluidende overeenkomst worden goederen die worden verkocht aan een koper/wederverkoper geleverd in de opslagplaatsen van de koper. Indien de koper ten tijde van de bestelling in gebreke is gebleven het adres van zijn opslagplaatsen op te geven voldoet de verkoper aan zijn leveringsplicht door de aflevering van de goederen aan de maatschappelijke zetel/woonplaats van de koper.

3.3. De keuze van het vervoermiddel komt uitsluitend ALTERNATIV N.V. toe.

3.4. De koper/wederverkoper is verantwoordelijk voor de assemblage en de installatie van de goederen bij zijn klant. Hij verzorgt de assemblage en installatie overeenkomstig de door ALTERNATIV N.V. opgelegde professionele normen en instructies. De koper/wederverkoper wordt verondersteld op de hoogte te zijn gesteld van deze normen en instructies.

3.5. Het risico gaat over op de koper van zodra de goederen in de opslagplaatsen van ALTERNATIV N.V. worden geïndividualiseerd.

4. Vrijwaring

4.1. ALTERNATIV N.V. vrijwaart de geleverde goederen tegen fabricagefouten en gebreken in de materialen.
Geen enkele vrijwaring wordt verleend voor schade aan de goederen die het gevolg is van een abnormaal gebruik of van een installatie, manipulatie (zoals bijvoorbeeld een verplaatsing), ombouwing of behandeling van de goederen die abnormaal is of die niet beantwoordt aan de professionele normen en aan de instructies van ALTERNATIV N.V., door de koper of een derde. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze normen en instructies en wordt geacht ze aan zijn eigen klanten te hebben overgemaakt.

4.2. Indien de installatie van de goederen op kosten van ALTERNATIV N.V. wordt verricht, geldt de vrijwaring voor installatiegebreken slechts voor zover deze gebreken kunnen worden toegeschreven aan de door ALTERNATIV N.V. aangestelde installateur. Iedere behandeling van de goederen door een andere persoon dan de door ALTERNATIV N.V. erkende installateur, en elk gebruik van andere onderdelen dan deze die door ALTERNATIV N.V. worden geleverd, bevrijdt ALTERNATIV N.V. van elke aansprakelijkheid.

4.3. De aanvaarding van de goederen en van hun installatie wordt geacht voltrokken te zijn indien niet binnen de 48 uur na de levering of na de definitieve voltooiing van de installatie werd geprotesteerd. Iedere klacht wegens zichtbare gebreken, niet-conformiteit of installatiefout moet ter kennis van ALTERNATIV N.V. worden gebracht per aangetekend schrijven, ter post afgeleverd binnen een termijn van 48 uur na levering van de goederen of de definitieve voltooiing van hun installatie. Geen enkele klacht zal nadien aanvaard worden wegens niet-conformiteit, zichtbaar gebrek of installatiegebrek.

4.4. De verborgen gebreken dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de ALTERNATIV op zijn maatschappelijke zetel. In de hypothese dat het verborgen gebrek te wijten is aan ALTERNATIV N.V., blijft de aansprakelijkheid van deze laatste ertoe beperkt om gratis de geleverde goederen te vervangen, zonder dat zij gehouden kan zijn tot enige bijkomende schadevergoeding.

4.5. ALTERNATIV N.V. wijst elke aansprakelijkheid af voor elke schade veroorzaakt aan derden. De koper neemt tegenover hen de volledige aansprakelijkheid tengevolge van de bewaring van de goederen, op zich.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Behoudens andersluidend beding zijn de levering en de installatie van de goederen in de prijs inbegrepen.

5.2. De bestekken en prijsoffertes van ALTERNATIV N.V. zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, bezoldigingen commissies, salarissen, enz… geldend op de dag dat de offerte wordt opgesteld. ALTERNATIV N.V. behoudt zich bijgevolg het recht voor om haar prijzen aan te passen in functie van de wijziging van deze parameters.

5.3. De facturen van ALTERNATIV N.V. dienen te worden betaald hetzij contant hetzij binnen de dertig dagen na factuurdatum.
Bij de bestelling dient een voorschot van 30 à 40% van de prijs te worden betaald. ALTERNATIV behoudt zich het recht om te factureren volgens de vooruitgang van de werf bij elke werf langer dan 1 maand.

5.4. Indien op grond van de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst aan de koper betalingstermijnen zijn toegestaan, zal de niet betaling van één deze termijnen van rechtswege het verval van de toegestane termijnen alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van de nog verschuldigde sommen met zich meebrengen

5.5. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ALTERNATIV N.V., of op de door haar aangeduide rekening waarbij alle rechten, taksen en bankkosten of allerhande wisselkosten ten laste van de koper zijn.

5.6. Indien de betaling geschiedt bij wijze van een storting op een bankrekening, is de datum van betaling de datum waarop de verschuldigde sommen ter beschikking van de verkoper staan.

5.7. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 74,37 EUR, ter dekking van de administratieve kosten ontstaan ten gevolge van de laattijdige betaling. Bovendien zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot het betalen van een conventionele verwijlintrest van 1% per maand op de verschuldigde sommen, waarbij elke aangevatte maand beschouwd zal worden als een volle. ALTERNATIV N.V. behoudt zich bovendien het recht voor om het contract alsmede iedere uitstaande bestelling op te schorten of te verbreken.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde goederen blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van ALTERNATIV N.V. tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en toebehoren.

6.2. Indien de koper zijn verplichtingen jegens ALTERNATIV N.V. niet naleeft, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de koper zulks in een nabije toekomst niet zal doen, behoudt ALTERNATIV N.V. het recht om de goederen terug te nemen of te doen terugnemen, op kosten van de koper ongeacht in wiens handen ze zich bevinden.

6.3. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van ALTERNATIV N.V. rust, mogen enkel binnen het kader van een normale bedrijfsuitoefening van de koper worden wederverkocht.

6.4. De koper zorgt er voor dat de goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven tot aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde prijs. Hij draagt alle risico’s voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen.

6.5. De koper verbindt er zich toe om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ALTERNATIVN.V. rust willen vestigen, terstond ALTERNATIV N.V. hiervan op de hoogte te brengen, en de derden in te lichten omtrent het bestaan van een eigendomsvoorbehoud ten voordele van ALTERNATIV N.V.

6.6. De koper verplicht zich jegens ALTERNATIV N.V. om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die ALTERNATIV N.V. zou treffen ten einde haar eigendomsrechten met betrekking tot de goederen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust te beschermen.

7. Solvabiliteit

7.1. ALTERNATIV N.V. behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke betaling, van de koper voldoende zakelijke of persoonlijke zekerheden te eisen om een goede uitvoering van de overeenkomst te waarborgen. De weigering om hieraan te voldoen geeft ALTERNATIV N.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken.

8. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst

8.1. ALTERNATIV N.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
– ingeval van niet-nakoming door de koper van zijn contractuele verbintenissen;
– ingeval van faillissement, in vereffeningstelling, overname van haar activiteit of verplaatsing van haar maatschappelijke zetel, staking van betaling of wankelen van het krediet, enz… van de koper;
– ingeval van beslag, verzegeling, enz … van de goederen van de koper;

8.2. Ingeval van – gehele of gedeeltelijke – ontbinding van de koop omwille van een fout van de koper, zal deze aan ALTERNATIV een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 20 % van het globaal bedrag van de overeenkomst, ten titel van forfaitaire vergoeding voor de gedane kosten en de gederfde winst, zonder afbreuk te doen aan het recht van ALTERNATIV om het bestaan van een grotere schade aan te tonen.

8.3. De koper is niet gerechtigd om de verkoop te vernietigen of de goederen terug te sturen dan met schriftelijke toestemming van ALTERNATIV N.V. In dergelijk geval zal de koper gehouden zijn tot alle kosten, alsook tot de vergoeding van de winstderving.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1. Alle geschillen en procedures die zouden rijzen naar aanleiding van de toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

9.2. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Geïnspireerd ?