Regels van onze wedstrijd - Alternativ Workspace Solutions

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

1.1.           ALTERNATIV WORKSPACE SOLUTIONS NV (verder « Alternativ » of de « Organiserende Vennootschap » genoemd), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Zomerstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.408.859, organiseert een wedstrijd (verder de “Wedstrijd” genoemd) die plaatsvindt tussen 6 november 2020 en 12 november 2020 12u.

1.2.          Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Alternativ organiseert via haar website www.alternativ.be of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter).

1.3.          De deelname aan de Wedstrijd houdt in dat de deelnemer (verder, de « Deelnemer ») zonder voorbehoud of voorafgaande voorwaarde alle bepalingen van het Reglement aanvaardt.

De niet-naleving van het Reglement door de Deelnemer, alsmede elk bezwaar met betrekking tot de geldigheid, afdwingbaarheid of toepasbaarheid van één of meer van de bepalingen ervan, heeft van rechtswege de nietigheid van zijn deelname en het verlies van zijn eventuele prijs tot gevold, zonder dat de Organiserende Vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1.          De deelname aan de Wedstrijd is gratis.

2.2.         Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en een vaste woonplaats in België heeft, kan aan de Wedstrijd deelnemen.

Zijn echter uitgesloten van het recht om deel te nemen aan de Wedstrijd: de personeelsleden van de Organiserende Vennootschap, van hun zusterondernemingen, alsook elke andere persoon die betrokken is bij de organisatie van de Wedstrijd.

2.3.         De deelname is strikt persoonlijk en de Deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen, met meerdere adressen of namens andere Deelnemers deelnemen.

2.4.         De Organiserende Vennootschap kan te allen tijde een Deelnemer uitsluiten van de Wedstrijd als gevolg van een overtreding van één van de deelnamevoorwaarden.

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

 

3.1.          De Wedstrijd wordt georganiseerd van 6 november 2020 tot en 12 november 2020 12u.

3.2.          De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verlengen, op te schorten of te onderbreken. De Organiserende Vennootschap kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Voor zover als  mogelijk moeten dergelijke wijzigingen of aanpassingen vooraf met alle passende middelen worden gemeld.

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd uit te stellen of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen.

ARTIKEL 4 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

4.1.         De Wedstrijd is enkel geldig via een post op Instagram en Facebook: @alternativ.be

Deze post zal altijd gecommuniceerd worden in het Engels.

4.2.         Om deel te nemen aan de Wedstrijd op Facebook moet de Deelnemer:

  1. onze Facebook pagina @alternativ.be liken

EN

  1. de post liken

EN

  1. minstens 3 collega’s taggen in hun reactie op de post
  2. Om meer kans te makken om te winnen, kan de deelnemer de post delen in zijn of haar verhaal en Alternativ taggen.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd op Instagram moet de Deelnemer:

  1. onze Instagram pagina @alternativ.be liken

EN

  1. de post liken

EN

  1. minstens 3 collega’s taggen in hun reactie op de post
  2. Om meer kans te makken om te winnen, kan de deelnemer de post delen in zijn of haar verhaal en Alternativ taggen.

4.3.        Er zal één foto op Instagram geplaatst worden, waarbij 4 prijzen uitgereikt worden. Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

ARTIKEL 5 – PRIJS

 

5.1.           De prijs is een bureaustoel van het merk Steelcase (type Series 1) ter waarde van  € 749, incl. BTW. Deze bureaustoel met synchroon mechanisme heeft : een 3D Microknit rugbekleding, een zwarte rugleuning & zwart zitoppervlak, in hoogte verstelbare armleuningen en een gepolijst aluminium onderstel.

De kleur van de bureaustoel kan afwijken van de kleur op de foto gepubliceerd op Instagram.

5.2.          In totaal zullen 4 bureaustoelen uitgereikt worden.

5.3.          De Organiserende Vennootschap kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of elke andere redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

5.4           De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 6 – AANDUIDING VAN DE WINNAAR

6.1.         De winnaars worden 7 dagen na het plaatsen van de post op Instragram aangewezen. De selectie van de winnaars wordt gemaakt op basis van een willekeurige loting van namen.

De uitslagen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

6.2.         Elke winnaar wordt persoonlijk per bericht op Instagram gecontacteerd. In dit bericht zal Alternativ enkele data voorstellen waarop de winnaar de prijs in ontvangst mag komen nemen op de maatschappelijke zetel van Alternativ.

De Winnaar heeft een periode van 7 dagen vanaf de dag van het bericht om de Organiserende Vennootschap te bevestigen dat hij de Prijs wenst te ontvangen.

Als de winnaar binnen deze 7 dagen niet antwoordt op het bericht of als de winnaar de prijs niet komt ophalen op het afgesproken tijdstip, zal een andere winnaar aangewezen worden.

ARTIKEL 7 –  AANSPRAKELIJKHEID

7.1.         In geval van een betwisting, vertrouwen de Deelnemers op de beslissingen van de Organiserende Vennootschap, die definitief en bindend zijn.

7.2.         Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Alternativ, Zomerstraat 15, 1050 Elsene, ter attentie van de afdeling Marketing, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd, alsmede een duidelijke motivering van de klacht.

7.3.         De Organiserende Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

7.4.         De Organiserende Vennootschap is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

7.5.         De Organiserende Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

7.6.         Indien de Organiserende Vennootschap genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

8.1.           De Deelnemer geeft zijn toestemming voor het gebruik van de in het kader van deze Wedstrijd verzamelde persoonsgegevens door de Organiserende Vennootschap voor commerciële en marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van de Organiserende Vennootschap opgeslagen worden

De Deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar caroline@alternativ.be, ter attentie van de afdeling Marketing.

8.2.           De persoonsgegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy.

8.3.           De Deelnemer heeft het recht op toegang, verbetering, beperking van verwerking, het wissen of overdraagbaar maken van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze rechten, evenals een terugtrekking van het akkoord, kunnen gratis worden uitgeoefend per e-mail naar caroline@alternativ.be, ter attentie van de afdeling Marketing, De Deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ARTIKEL 9 – PUBLICATIE VAN DE NAAM, DE FOTO en/OF HET BEELDMATERIAAL VAN DE WINNAAR

De Winnaar aanvaardt onvoorwaardelijk dat zijn naam, zijn foto en/of zijn beeld op de Website en op onze online kanalen mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden gedurende een periode van 3 maanden na afloop van de Wedstrijd, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 10 – MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Alternativ worden gelezen als verwijzend naar zowel Alternativ als de mede-organisator(en).

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Wedstrijd en alle vragen met betrekking tot de interpretatie van het Reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.